Услуги

Нашите услуги

Одиторски услуги

 • Одит на финансовите отчети в съотвествие с Международните одиторски стандарти (МОС). Тези одити включват одити на финансови отчети, изготвени в съответствие с българските национални счетоводни стандарти или в съответсвие с международните стандарти за финансово отчитане.

Други услуги, различни от одита в съответствие с Международните стандарти за ангажименти за увереност или Международните стандарти за свързани услуги

 • Одит на проекти, финансирани от Европейски фондове
 • Доклади за проверки на конкретни транзакции
 • Договорени процедури

 

Данъчни услуги

Ние предоставяме следните услуги:

 • Преки данъци (корпоративен данък, данък при източника, други местни данъци)
 • Косвени данъци (спазване на данъното законодателство по ДДС, ДДС отчетност)
 • Данъчни услуги при придобивания и вливания
 • Услуги по изготвяне на заплати
 • Трансферно ценообразуване
 • Данъчно структуриране
 • Международно данъчно облагане

 

 

Счетоводни услуги

 • Услуги по водене на счетоводство (месечно счетоводно обслужване и подаване на всички данъчни и законови отчети, равнения и т.н.)

 

 

Консултантски услуги

Ние осигуряваме консултации при:

 • Финансов дю дилиджънс на етап преди и след придобиване
 • Оценка на бизнес за данъчни или други цели
 • Тестове за обезценка
 • Услуги по разследване на измами

 

Контакт с нас
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy