Национален конкурс по одит за студенти „Млад одитор – 2017г.“

юни 15, 2017

Конкурсът „Млад одитор“ се организира за шеста поредна година от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) заедно с одиторск

Конкурсът „Млад одитор“ се организира за шеста поредна година от Висшето

училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) заедно с одиторски дружества „Ейч Ел Би

България“ ООД и „Захаринова и Партньори“ ООД. Целта на конкурса е да бъде

популяризирана одиторската професия сред младите хора, както и да се акцентира върху

ролята на одита в бизнес средите и обществото като цяло.

Сред официалните гости на събитието, взели активно участие в церемонията по

награждаване, бяха г-жа Менда Стоянова, председател на Комисията по бюджет и

финанси в Народното събрание, г-жа Диана Йорданова, народен представител, заместник

председател на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание, г-н Цветан

Цветков, председател на Сметната палата, г-жа Горица Грънчарова – Кожарева, заместник

председател на Сметната палата, г-жа Весела Караиванова, управител на НОИ, г-жа Ваня

Донева, председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, г-жа

Карина Караиванова, председател на КФН, г-н Велин Филипов, зам.-председател на УС

на ИДЕС, г-н Огнян Тодоров, член на УС на Института на вътрешните одитори в

България, г-жа Валентина Чикова, началник на политическия кабинет на Министерство на

труда и социалната политика, г-жа Стефка Стоева, конституционен съдия, г-н Лъчезар

Спасов, Изпълнителен директор ИА „Сертификационен одит на средствата от

европейските земеделски фондове“.

Тази година в конкурса се включиха студенти от над 11 университета в страната, сред

който Висшето училище по застраховане и финанси,СУ „Климент Охридски“, УНСС,

Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов и Икономическия университет – Варна,

Бургаски свободен, ПУ „Паисий Хилендарски“ и др. До втория етап, решаването на тест,

бяха допуснати 70 участници. До третият етап, решаването на казус, бяха допуснати

издържалите теста с над 60% верни отговора.

Първо място в Националния конкурс по одит за студенти “Млад одитор – 2017“ спечели

Ирена Иванова от Икономически университет- гр. Варна. Победителят получи право на

стаж в компаниите съорганизатори на конкурса – „Ейч Ел Би България“ ООД или

„Захаринова и Партньори” ООД за срок от 1 месец и парична награда в размер на 2000

лева, учредена от одиторско дружество „Ейч Ел Би България“ ООД, както и плакет и

сертификат за участие. Наградата беше връчена от г-жа Менда Стоянова. г-жа Милена

Христова – Управител на „Ейч Ел Би България“ ООД връчи чекът с паричната награда.

Второ място беше присъдено на Пресиян Василев, студент от Стопанска академия „Д. А.

Ценов“. Той също получава право на стаж в двете одиторски компании за срок от 1 месец,

парична награда в размер на 1000 лева учредена от одиторско дружество „Захаринова и

Партньори” ООД, както и плакет и сертификат за участие. Плакета и сертификатът за

участие бяха връчени от г-жа Карина Караиванова, а г-жа Диана Рангелова връчи

паричната награда на участника.

Трето място беше отредено за Радка Белчева от Икономически университет- гр. Варна.

Студентката получава възможност за стаж за срок от 1 месец, парична награда в размер на

500 лева, учредена от Института на дипломираните експерт – счетоводители, плакет и

сертификат за участие. Наградата връчи г-н Велин Филипов.

Тази година, освен трите задължителни награди за победителите, журито присъди 3

поощрителни награди предоставени от Висшето училище по застраховане и финанси за

участниците с най-оригинални идеи при решаване на казуса, в размер на 25%, 20% и 10%

от таксата за целия едногодишен срок на обучение в магистърска степен по програмите на

ВУЗФ, с преподаване на български език, учредени от ВУЗФ.

Повече информация за събитието можете да откриете на уеб страницата на

конкурса: http://mladoditor.vuzf.bg/.

Get in touch
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy