Ейч Ел Би България организира форум…

октомври 1, 2014

Ейч Ел Би България организира форум „Промени в закона за обществените поръчки“ с участието на вицепремиера Даниела Бобева – 10.01.2014г.

Промени в закона за обществените поръчки

 

 

 

 

 

На 10 януари 2014 г. във Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), се проведе дискусионен форум, посветен на промените в Закона за обществените поръчки (ЗОП). Форумът беше открит от заместник министър-председателя по икономическото развитие на Р България доц. Даниела Бобева, която представи състоянието на пазара на обществените поръчки, както и представи на участниците в форума проект на Закон за изменение и допълнение на ЗОП. Събитието бе организирано от Ейч Ел Би България в партньорство с ВУЗФ.

На форума изложиха своята гледна точка представители на органите, осъществяващи контрол в областта на обществените поръчки: Сметната палата на РБ, Агенцията за държавна финансова инспекция и Комисията за защита на конкуренцията.

Промени в закона за обществените поръчки

 

 

 

 

 

Ян Скварил, управляващ съдружник на Ейч Ел Би България, сподели изводите от анализа на резултатите от дейността на контролните органи в областта на обществените поръчки, както и проучванията на неправителствените организации: „Ние идентифицирахме три основни групи причини, водещи до възникването на проблеми и нарушения в областта на обществените поръчки. Това са сравнително честите промени на нормативната уредба в областта на обществените поръчки. Втората група причини представлява умишленото неспазване и заобикаляне на законовите изисквания и осъществяване на корупционни практики. Третата група причини, която ние смятаме за най-съществена, е човешкият фактор и по-точно недостатъчната квалификация на лицата, ангажирани в процеса по планиране, възлагане и изпълнение на обществените поръчки.“

Промени в закона за обществените поръчки

 

 

 

 

 

Ян Скварил допълни, че България не е единствената държава, която се бори с проблемите в областта на обществените поръчки: “В родната ми Чехия бе направена сериозна промяна в ЗОП през април 2012 г. Но едно неотдавнашно проучване на агенция „Отидеа“, направено между 500 възложители и 150 изпълнители на обществени поръки показа, че:

  • 95 % от компаниите все още се сблъскват с предварително нагласени поръчки;
  • 85 % от възложителите предпочитат да прилагат като единствен критерий икономически най-изгодната оферта, тъй като се притесняват от атаки срещу прозрачността на процедурата;
  • 60 % от изпълнителите признават, че е имало случаи, когато са предлагали дъмпингова цена под себестойността на поръчката;
  • 90 % от възложителите и 80 % от изпълнителите са убедени, че дъмпинговите цени на офертите за строително-монтажни работи могат да застрашат безопасността на съоръженията.“

Промени в закона за обществените поръчки

 

 

 

 

 

Ейч Ел Би България съвместно с ВУЗФ разработи специална Учебна програма и създадоха „Академия за обществени поръчки“, чрез която да бъде предоставена възможност за придобиване на знания и повишаване на квалификацията на всички лица, ангажирани с прилагането на законодателството в областта на обществените поръчки. Повече информация за Академията можете да намерите на следния линк тук.

Повече информация за форума, както и презентациите на вицепремиера Даниела Бобева и участниците в панела можете да намерите на следния линк тук.

Get in touch
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy